ทัวร์เที่ยวลาวใต้ 3วัน 2คืน เริ่มอุบล ได้เที่ยวไฮไลท์ลาวใต้ครบทุกที่เลยครับ

Update : 10 ตุลาคม 2562 10:25
ต้องการขาย การบริการ
ทัวร์เที่ยวลาวใต้ 3วัน 2คืน เริ่มอุบล ได้เที่ยวไฮไลท์ลาวใต้ครบทุกที่เลยครับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์นำเที่ยว ประเทศลาว ทัวร์ลาว ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวลาวใต้ แลนด์ลาว แลนด์ลาวใต้ ทัวร์ปากเซ ทัวร์อุบล ทัวร์วังเวียง ทัวร์เวียงจันทร์ ทัวร์หลวงพระบาง ธรมมชาติลาวใต้ บรรยากาศปากเซ ธรรมชาติวังเวียง ทัวร์สิบสองปันนา ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์กัมพูชา โดยบริษัท ทีบีบี การท่องเที่ยว จำกัด มีทุกคำตอบให้ทุกคำถามในการท่องเที่ยวครับ สอบถามโทร. 085-4913792 / 082-3048419 / 088-0916883 / เบอร์ตั้งโต๊ะ 045-210754 Email : tbb_tour@hotmail.com สำนักงานตั้งอยู่ที่ บ้านคำเขื่อนแก้ว 60 หมู่ 1 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350

วันที่หนึ่ง อุบลราชธานี – ช่องเม็ก – ปากเซ - จำปาสัก
++.00 น. รับคณะจุดนัดพบภายใน จ.อุบลราชธานี ทำธุระส่วนตัวพร้อมรับประทานอาหาร(1)
08.00 น. ถึงด่านพรมแดนช่องเม็กผ่านพิธีการข้ามพรมแดนไทย – ลาว
09.30 น. ข้ามสะพานมิตรภาพ ลาว – ญี่ปุ่นสู่เมืองปากเซ หรือแขวงเซโดน ในอดีต
11.00 น. นั่งรถชม เมืองปากเซ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของสี่แขวงภาคใต้ลาวผ่านตึกเก่าฝรั่งเศสวังเจ้าบุญอุ้ม
วัดหลวงวัดเก่าแก่คู่นครจำปาสัก ด้านหลังวัดติดสะพานเหล็กฝรั่งเศส ข้าม แม่น้ำเซโดน
12.00 น. รับประทานอาหารที่ ร้านอาหารเมืองปากเซ (2)
14.00 น. เดินทางสู่เมืองจำปาสักอดีตนครหลวงลาวใต้ เพื่อไปชมมรดกโลกปราสาทวัดพูจุดเริ่มต้นของอาณาจักรขอม
โบราณเป็นปราสาทขอมแห่งแรก และมีการต่อเติมสมัยต่อมาทำเลที่ตั้งสวยงามมาก มี ศยัมภูวลงค ศิวลึงค์ธรรมชาติ
หรือศยัมภูวลงค โดดเด่นบนยอดเขา ลิงคบรรบต ชาวลาวเรียกว่า ภูเก้า ตำนานจีนเรียกภัทเรศวร
18.30 น. รับประทานอาหารที่ร้านอาหาร เมืองปากเซ (3)
20.00 น. เข้าที่พักโรงแรมเมืองปากเซหรือท่องราตรี(ตามสมัครใจ)
วันที่สอง ปากเซ – เมืองโขง
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหาร(4)
08.00 น. ออกเดินทางมุ้งหน้าสู่เมืองโขง(ประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง)
10.30 น. นั่งเรือล่องโขง ลัดเลาะเกาะแก่งกลางมหานทีสีทันดรมหานครของพญานาค
เกาะน้อยใหญ่นับหมื่นเกาะทิวทัศน์ริมฝั่งสวยงามจับใจชมน้ำตกหลี่ผีสายน้ำหลายพันสาย
พุ่งกระโจนลงตามซอกหินกว้างกว่า 3 กิโลเมตร มีสิ่งปลูกสร้างฝรั่งเศส รถไฟไอน้ำ
วัดและเจดีย์ของพระยาคูขี้หอมอันเก่าแก่
12.00 น. รับประทานอาหาร ริมมหานทีสีทันดร (5)
14.30 น. ชมน้ำตกคอนพระเพ็งน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ สัมผัสสายน้ำที่โยนตัว
สู่ความต่างระดับเบื้องล่าง กระโจนกระทบโขดหินหลากหลายความงาม
จนได้สมญานามจากผู้มาเยือนว่า เปรียบเสมือนไนแองการ่าแห่งเอเชีย
17.00 น. นำ คณะเดินทางกลับตัวเมืองปากเซ วัดภูสาเหล่า ตามเวลาและความเหมาะสม
18.00 น. รับประทานอาหารที่ ร้านอาหารเมืองปากเซ (6) เข้าที่พัก หรือท่องราตรีต่อ (ตามสมัครใจ)
วันที่สาม ปากเซ – ปากซอง – บาเจียง – ช่องเม็ก – อุบลราชธานี
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารที่โรงแรม (7)จากนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองบาเจียง
09.00 น. เดินชมบรรยากาศหลากหลายความงามของน้ำตกผาส้วมชมแท่งหินธรรมชาติ
วางตั้งเป็นแนวฝาผนังคล้ายฝีมือของมนุษย์ น้ำตกบักแงว ที่ซ่อนตัวอยู่กลางป่า
ใกล้กัน แล้วแวะชมหมู่บ้านชนเผ่าจำลองที่จัดสร้างแสดงไว้
10.00 น. ออกเดินทางขึ้นเขาเข้าเขตหนาวสู่เมืองปากซองรายล้อมด้วยแมกไม้นานาพันธ์
ไร่ชา กาแฟ มีให้เห็นตลอดสองข้างทาง ชมน้ำตกตาดเยืองสายน้ำจากภูเขาเทวดา
ใสสะอาด ตกจากหน้าผาสูงชัน ลดหลั่นประดับด้วยกล้วยไม้ป่า
11.00 น. ชม น้ำตกคู่แฝด ตกจากยอดเขาของอุทยานแห่งชาติดงหัวสาวสู่เหวลึก กว่า 120 เมตร
ระทึกใจกับความงามที่ได้เพียงยืนมองยากจะหาที่ใดเปรียบของน้ำตกตาดฟาน
12.00 น. รับประทานอาหารที่ ร้านอาหารเมืองปากเซ (8)
13.00 น. แวะตลาดดาวเรืองตลาดที่ใหญ่ที่สุดของลาวภาคใต้
15.00 น. ถึงด่านช่องเม็กเลือกซื้อ สินค้าดิวตี้ฟรี อินโดจีน สินค้าปลอดภาษี และสินค้าพื้นเมืองลาว
16.00 น. ออกเดินทางจากด่านช่องเม็กจ.อุบลราชธานี ส่งคณะด้วยความประทับใจจากทีมงาน


อัตราค่าบริการ ต่อท่าน

ที่พัก / จำนวน

4-5ท่าน 6-7ท่าน 8-9ท่าน 10-12ท่าน

2 ดาว 7,700 6,300 5,200 4,800

3 ดาว 7,900 6,500 5,400 5,000
4 ดาว 8,300 6,900 5,800 5,400

ที่พัก4ดาว (ระดับดีมากในลาวใต้ได้แก่หรือโรงแรมเอราวัณริเวอร์ไซค์ โรงแรมพูเทวดา สบายดีวัลเล่ รีสอร์ท)

ที่พัก3ดาว (ระดับดี ได้แก่ โรงแรมคำฟอง โรงแรมแสงอารุณ โรงแรมจำปาสักพาเลส โรงแรมคำเจริญตึกใหม่ )

ที่พัก2ดาว(ระดับปานกลาง ได้แก่โรงแรมคำเจริญ โรงแรมไผ่ถาวร โรงแรมทัดดาวัณ )

ต้องการพักโรงแรมจำปาสักแกรนด์เพิ่มท่านละ 200 บาทจากที่พักระดับ 4 ดาว

อัตรานี้รวม

-ค่ารถตู้ Toyota คอมมิวเตอร์ นำเที่ยวตลอดรายการ
-ค่าที่พัก (โรงแรมในประเทศลาว 2 คืนพัก2ท่าน/ห้อง)

-ค่าอาหารทุกมื้อ ( 8 มื้อ)
-น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
-ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ รวมค่าผ่านแดนไปลาว
-ค่าเรือข้ามลำน้ำโขง,มหานทีสีทันดร
-ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000บาท
-มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

พิเศษ!! กรณี 30 ท่านขึ้นไป(ราคาพิเศษ)โทรมาสอบถามตรงที่ 082-3048419 ,088-0916883,

ตั้งโต๊ะ045-210754 Email :tbb_tour@hotmail.com(Id line:tongra24)

โทร.085-4913792,082-3048419,045-476848

แฟกซ์045-476843

ทัวร์ลาวไทยทัวร์ไทยลาวทัวร์ลาวใต้ทัวร์ปากเซแลนด์ลาวใต้เที่ยวลาวทีบีบีเที่ยวลาวจำปาสักเช่ารถตู้อุบลลาวใต้ 2วัน 1คืนลาวใต้ 1วัน pantipลาวใต้ 3 วัน 2คืน

 • ต้องการขาย 8,553 Views
 • หมายเลข
  : 003885-005828
  ค่าบริการ
  : 0
  ประเภท
  : การบริการ
  ผู้ประกาศ
  : ประภาส ธิมาทา
  มือถือ
  : 0854913792
  จังหวัด
  : จังหวัดอุบลราชธานี
  อัพเดท
  : 10 ตุลาคม 2562 10:25
 โปรดอ่าน

ข้อความประกาศ/โฆษณาทั้งหมดนี้ เกิดจากสมาชิก ที่มาใช้บริการ ไม่ได้เกิดจากผู้ดูแลหรือผู้จัดทำเว็บไซต์ หากสนใจในประกาศ/โฆษณาดังกล่าว โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ หากเกิดความผิดพลาดใดๆ เราไม่รับผิดชอบใด ๆ ทิ้งสิ้น

<< Back